งานวิจัยนักศึกษา ปี 2563


ลำดับ
โครงการวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โลดบทคัดย่อ
ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับเต็ม
1
การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเชื้อหาในอากาศภายในอาคาร โดยใช้เครื่อง Impactor และเครื่อง impinger ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สิริพร ปรีเถื่อน 
สราญรัตน์ ไตรธะนะปัทม์

2
การตกค้างของสารโลหะหนักในพืชผักบริเวณพื้นที่ตลาดสด แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บุษยา ศรีสว่าง
ปนัสยา อยู่ศรี

3
การตัดสินใจในการเลือกใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนแทนถุงพลาสติก ตามนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ธวัชชัย จักรพันธุ์
 ธนัชชา วังคีรี

4
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกของพนักงานรักษาความสะอาด มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อิสราภรณ์ ศรีทะนุ
 พิมพ์ชนก เฟื่องสัทธรรม

5
การศึกษาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รุจิรา พิทักษ
 ขอบรุ้ง ชาวนา

6
การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดงเรียนกระจานวิทยา ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุวดี พิมพ์สอาด

7

การศึกษาและติดตามพื้นที่การเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในจังหวัดราชบุรี

พีรพล ถวิลหวัง
พลอยพิรุณ กระพลอย

8
การศึกษาและติดตามพื้นที่การเพาะปลูกอ้อย ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในจังหวัดราชบุรี
โกวิท บุฬา
พงศ์ภัทร เม่นทอง

9
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาด เล็กเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ภายในและภายนอกป้อมรักษาความปลอดภัย บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อารดา พิมทอง
สิริพรรณ ปรีเถื่อน

10
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5ไมครอนบริเวณป้ายรถประจำทางริมถนนสามเสนกับปริมาณรถโดยสารประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุกัญญา สุยะไข
ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

11
การศึกษาความแตกต่างของปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ ปล่อยจากเตาปิ้งย่างที่ใช้ระบบดูดควันและไม่ใช้ระบบดูดควัน
บุษยา พรมเทพ
กาญจนาภรณ์ สุนทรสวัสดิ์

12
การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของชนิดนกในพื้นที่สันดอนทราย ตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
นิรัชชา มูลสุวรรณ์
ภัทริยา ดู่สันเทียะ

13
การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
รังสิมา เลิศแล้ว
 ดรุณี ปฏิตัง

14การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารละลายตะกั่วโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์
พิสมัย ติละบาล
พัชรินทร์ ยัญติ

15
การศึกษาปริมาณและลักษณะไมโครพลาสติกในหอยหลอด จากตลาดดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
กชกร อยู่เป็นสุข
 กมลชนก จริตธรรม

16
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทิพย์สุดา ภูริกันตานนท์
 เพ็ญเพชร ฝ่ายดี

17
การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดนำเข้าจากประเทศปากีสถานที่ได้จากตลาดทะเลไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พีระศักดิ์ ชูแก้ว
 ธนทัต เวชกิจ

18คุณภาพของน้ำพุร้อนชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพ
วิสิทธิศักดิ์ ภัทร์นิธิโรจน์
สุธิวัฒน์ อินทร์ช่วย

19คุณภาพน้ำในบ่อเต่าของวัดโพสพผลเจริญ และวัดใหญ่ชัยมงคล
เบญจพร อินแก้ว
สุวิษา หงษ์ทอง

20การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพระราม 7 ถึง ท่าเรือวังหลัง กรุงเทพมหานครญานิกา บุญยิ่ง
 รัญชิดา บุญเติม

21รูปแบบการจัดการน้ำผิวดิน แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ อบต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม
กัลยารัตน์ สมศรี
กานตณา กัญญาพันธ์

22การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำผิวดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจ.สมุทรสงคราม
พัฒนศาสตร์ สุดหล้า
ศุภกิต อารีย์


23การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำ
อันดามัน ขลุดสกุล
นงลักษณ์ เสมอมาศ

24ความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรัญญา  สุขแสน
สิรวิญช์  ดำรงรักษ์