การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


        ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 เรื่องที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เห็นควรจะให้มีการจัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 3 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิจัยเมื่อเรียนในรายวิชาดังกล่าวและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้มีทักษะในการนำเสนองานและแก้ปัญหาในการตอบข้อซักถามต่าง ๆ จึงกำหนดจัดให้มีการดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กดดูกำหนดการได้ที่นี่ ........กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.pdf

สนใจเข่าร่วมสมัครได้ที่นี่ ....... กดสมัคร .......

ดูรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมที่นี่ ........ กดดู .......