งานวิจัยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


Assistant Professor Dr. Ronbanchob Apiratikul h-index = 7 (Scopus), Total citation = 750 (Scopus) )

International Publications  (Selected)

: Apiratikul, R. 2020. Application of analytical solution of advection-dispersion-reaction model to predict the breakthrough curve and mass transfer zone forthe biosorption of heavy metal ion in a fixed bed column. Process Safety and Environmental Protection, Volume. 137 : 58–65. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R., Pongpiachan, S., Hashmi, MZ. 2020. Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed Island (Thailand) after the oil spill incident in 2013. Marine Pollution Bulletin, Volume. 150 : 1 – 8 (Article no. 110736. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R. 2019. Utilization of Filopaludina sumatrensis’s Shell as a Biosorbent for Removing of Pb2+ in Wastewater. Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume. 14 (22) : 8403-8407. (SJR Quartile 3)

: Apiratikul, R., Tharasawatpipat, C. 2018. Simulation of Dissolved Oxygen In Maeklong River in 2017, Samutsongkhram, Thailand. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, Volume. 6 (2) : 5-9. (Google scholar)

: Apiratikul, R. 2017. The Simulation of Binary Component Sorption Kinetics from the Data of Single Component Sorption. Procedia - Environmental Sciences, Volume. 37 : 542-548. (ScienceDirect)

: Apiratikul, R. 2015. Approximation Formula for the Prediction of Downwind Distance that Found the Maximum Ground Level Concentration of air Pollution Based on the Gaussian Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume. 197 : 1257-1262 (ScienceDirect)

: Apiratikul, R., Madacha, M., Pavasant, P. 2011. Kinetic and mass transfer analyses of metal biosorption by Caulerpa lentillifera. Desalination. 278(1-3) : 303-311. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Naja, G., Apiratikul, R., Volesky, B., Pavasant, P., Hawari, J. 2009. Dynamic and Equilibrium Studies of the RDX Removal from Soil using CMC-Coated Zerovalent Iron Nanoparticles. Environmental Pollution. 157(8-9): 2405-2412. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Ruen-ngam, D., Rungsuk, D., Apiratikul, R., Pavasant, P. 2009. Formation from coal fly ash and its adsorption potential. Journal of the Air & Waste Management Association. 59: 1140–1147. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R., Pavasant, P. 2008. Sorption of Cu2+, Cd2+, and Pb2+ using modified zeolite from coal fly ash. Chemical Engineering Journal. 144 : 245 – 258. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R., Pavasant, P. 2008. Batch and column studies of biosorption of heavy metals by Caulerpa lentillifera. Bioresource Technology. 99 : 2766 – 2777. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R., Pavasant, P. 2006. Sorption isotherm model for binary component sorption of copper, cadmium, and lead ions using dried green macroalga, Caulerpa lentillifera. Chemical Engineering Journal. 119 : 135–145. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Pavasant, P., Apiratikul, R., Sungkhum, V., Suthiparinyanont, P., Wattanachira, S., Marhaba, T.F. 2006. Biosorption of Cu2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ using dried marine green macroalga Caulerpa lentillifera. Bioresource Technology. 97 : 2321–2329. (Scopus & SJR Quartile 1)

: Apiratikul, R., Marhaba, T.F., Wattanachira, S., Pavasant, P., 2004. Biosorption of binary mixtures of heavy metals by green macro alga Caulerpa lentillifera. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 26 (1) : 199–207. (Scopus & SJR Quartile 3)


Assoc Prof. Sivapan Choo - In
        1.  Sivapan Choo – In . (2006). Development of a Mathematical Model for Assessing Air Quality for Rattanakosin Area, Bangkok, Thailand.
       2.  Sivapan Choo – In . (2007). Method Development for Nitrogen Dioxide in Ambient Air.
       3.  Sivapan Choo – In . (2008). Preserve Sample for Nitrogen Dioxide Measurement in Ambient Air by Passive Sampling Method
       4.  Anat Thapinta., Chaisri Tarasawatpipat., Sivapan Choo – In., Tatsanawalai Utarasakul., and Ronbanchop Apiratikul. (2009). The Synthesis of Rajabhat University’s Researches on Natural Resources and Environmental Management by Local Community.
       5.  Sivapan Choo – In . (2009). Chemical Characterization of Particulate Matter Size Distribution in Urban Area.
       6.  Sivapan Choo – In . (2010). Water Quality Management Guidelines in AmphawaCanal, Samut Songkram Province, Thailand.
       7.  Sivapan Choo – In . (2010). The Development Method of the Air Pollutant Measurement by Passive Sampling.
       8. Sivapan Choo – In . (2012).Water Quality Management for Klong Wat Rajathiwas, Dusit, Bangkok, Thailand.
       9. Sivapan Choo – In . (2012).Water QualityManagement for PremprachakornCanal, Bangkok, Thailand.
       10. Sivapan Choo – In., Chaisri Tharasawatpipat., Srisuwan Kasemsawat., Tatsanawalai Utarasakul., and Sathaporn Monprapussorn. (2012). Water Resources Management Guidelines for Sustainable Water, Samut Songkram Province, Thailand.
       11. Sivapan Choo – In. (2013). Residues of pesticide in Orchards Area, Samut Songkhram. Province, Thailand.
       12. Sivapan Choo – In . (2013). The Relationship of Nitrogen dioxide in Atmosphere measured by Sodium Arsenite and Cheiluminescense Method.   

 

International Proceeding 
       1. Choo – in, S. 2010. The Improvable Passive Sampling Method for Nitrogen Dioxide Measurement in Atmosphere. Presentation in International Congress of Environmental Research: ICER-10, September 16-18, 2010, University of Mauritius, Mauritius.
       2. Choo-In. S., Tharasawatpipat. C., Kaseamsawat. S., and Utarasakul. T (2013). Seasonal Variations in Surface Water Quality, Samut Songkram Province, Thailand. ICSWRM 2013 : International Conference on Sustainable Water Resources Management. Stockhlom. 15 – 16 July 2013. p. 1463 - 1466.
       3. Choo-In. S., Jantama. P., Taeouang. P., and Utarasakul. T. (2013) Impact of floating market activities on water quality in Amphawa floating market, Samut Songkhram Province, Thailand. In : Proceeding of ICCEE2013. International Conference on Civil and Environmental Engineering. Zuric.  14– 15 January 2013. p 611-614.
       4. Choo-In. S., Tharaswatpipat. C., Kaseamsawat. S., Monprapussorn. S. and Utarasakul. T. (2013). Surface Water Quality for Sustrainable Water Consumption and Utilization in Samut Songkram Province.  In : Proceeding of The Second EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change.” Issue 15-17 May 2013,. p. 64. Pattaya, Thailand.
       5. Sarayut khan, Sivapan Choo – in, and Kanokkan Kanjarat. (2013). Environmental Management for Orchard Farming in Bangkok Suburban Area. Poster presentation in International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities. August 8 – 10, 2013. Chiang Mai, Thailand.
       6. Kasemsawat.S., and Choo – In. S. (2014). Surface Water Quality in Orchard Area, Amphawa District, Samut Songkram Province, Thailand. Proceeding of ICEEB 2014 : International Conference on Ecology and Environment Biology. London.  20– 21 January 2014. p 442-445.
       7. Choo – In. S. (2014). Comparatives Studies on the concentration of Some Heavy metal in Urban Particulate Mater, Bangkok, Thailand. Proceeding of ICEEB 2014 : International Conference on Ecology and Environment Biology. London.  20– 21 January 2014. p 455-458.
       8.  Choo – In. S. (2014). Zince Contaminnate on Urban Roadside in Rush Hour, Bangkok, Thailand. Proceeding of ICEBESE 2014 : International Conference on Environmental, Biological and Ecological Science and Engineering.Prague. 10 -11 July 2014. p 492 -495.

 

National Journal

       1.  Choo- In. S. (2008). Development of a Mathematical Model for Assessing Air Quality for Rattanakosin Area, Bangkok, Thailand. Thai Environmental Engineering Journal. Vol 22. No 3. September – December 2008.
       2.  Choo – In. S. (2011). Nitrogen Dioxide Measurement in Ambient Air by Sodium Arsenite and Passive Sampling Method.  Thai Environmental Engineering Journal. Vol 25. No 1. January – April 2011.

 

National Proceeding

       1. Tharasawatpipat. C., Kasemsawat. S.,Choo – In. C., Utaraskul. T., and Monprapussorn. S. (2013). Water Resources Management Guidelines for Sustrainable Water Consumtion, Samut Songkram province, Thailand.   In Proceeding of 12th National Environmental Conference, march 27-29, 2013. p. 203-204. Khonkaen.

       2. Choo – In. S. (2013). Nitrogen Dioxide Measurement in Atmosphere by Sodium Arsenite Method. In Proceeding of 12th National Environmental Conference, march 27-29, 2013. p. 175 - 176. Khonkaen.

       3. Choo – In. S. (2013). Water QualityManagement for Premprachakorn Canal, angkok, Thailand. In Proceeding 3th PetchaburiRajabhatUniversity Research Conference. August 3, 2013. P. 165 – 173.

       4. Kasemsawat. S., Choo – In. S., and Buapri. R. (2013). Water Quality for Sustrainable Consumtion in Bang Khon Thi District, Samut Songkram Province, Thailand. In Proceeding 3th PetchaburiRajabhatUniversity Research Conference. August 3, 2013. P. 149 – 158.

       5. Choo – In. S. (2012). Water Quality Management for Klong Wat Rajathiwas, Dusit, Bangkok, Thailand. In Proceeding of 6thRambhai Barni Rajabhat university Conference. December 19-20. 2012. p. 505 – 515.

       6. Kasemsawat. S., and Choo – In. S. (2012). Surface Water Quality Management for Agriculture and Domestic Consumption in  the  Bang Nang Lee Area, Aphawa, Samut Songkram province. Thailand. In proceeding of 6th Rambhai Barni Rajabhat university Conference. 19-20 December. 2012. p. 496 – 504.

       7. Choo – In. S. (2012). Chemical Characterization of Particulate Matter Size Distribution in Urban Area. In : proceeding on The 11th  National Environmental Conference, march 21 - 23, 2012. p. 115 - 116. Chiang Rai.

       8. Choo – In. S., and Apiratikul. R. (2011). Reducing Greenhouse Gas Emissions by Recycle Material Bank Project in Suan Sunandha Rajabhat University. In : proceeding on The 10th  National Environmental Conference, march 23 - 25, 2012. p. 81 - 82. Songkhla.

       9. Thapinta.A., Tarasawatpipat. C., Choo – In. S., Utarasakul., and Apiratikul. R. (2009). The Synthesis of Rajabhat University’s Researches on Natural Resources and Environmental Management by Local Community. Summary report of the 1st National Acadamic Conference of RajabhatUniversity in Local Development’s Researches for the Kingdom of Thailand, April 1-4, 2009. pp. 1-24  

       10. Choo – In. S. (2010). Method Development for Nitrogen Dioxide in Ambient Air. In : proceeding on The 9th  National Environmental Conference, march 24 - 27, 2010. p. 87 - 88. Ubonratchathani.

       11. Choo – In. S. (2010) Preserve Sample for Nitrogen Dioxide Measurement in Ambient Air by Passive Sampling Method. In : proceeding on The 9th  National Environmental Conference, march 24 - 27, 2010. p. 99 - 100. Ubonratchathani.

      12. Choo – In. S., Raj-Arsa. J., and Phuklongjitra. N. (2010). A Study to Develop Simple Device for NitrogenDioxide Measurement in Ambient Air. In : proceeding on The 9th  National Environmental Conference, march 24 - 27, 2010. p. 95 - 96. Ubonratchathani.


Assistant Professor Dr. Anat  Thapinta
      1. Anat Thapinta. (2006). Application of Geographic Information Systems for Developing a Database of Environmental Pollution Sources in Rattanakosin Area, Bangkok.
      2. Anat Thapinta. (2007). A Comparative Study on the Emission of Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, ChachoengsaoProvince.
      3. Anat Thapinta. (2009). The Study on Factors Affecting Greenhouse Gas Emission from Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in SuphanBuriProvince.
      4. Anat Thapinta, Chaisri Tarasawaspipat, Sivapan Chu-in, Tatsanawalai Utarasakul and Ronbanchob Apiratikul. (2009). The Synthesis of Rajabhat University’s Researches on Natural Resources and Environmental Management by Local Community.
      5. Anat Thapinta, Tatsanawalai Utarasakul and Sunee Thapinta. (2009). Current Status on Non-pointSource Pollution from Agriculture in Thailand.
      6. Anat Thapinta. (2010). Integrated Solid Waste Management in Suan Sunandha Rajabhat University.
      7. Anat Thapinta. (2012). Suitable Pattern of Recycling Organic Wastes in Suan Sunandha Rajabhat University as Compost.
      8. Anat Thapinta. (2013). The Optimum Aeration time of Wastewater Treatment by Surface Aerators in Suan Sunandha Rajabhat University.

International Joirnal

      1.Thapinta, A. and P. F. Hudak. (2000).Pesticide Use and Residual Occurrence in Thailand. Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 60: 103-114.

       2. Hudak, P. F. and A. Thapinta. (2005). Agricultural Pesticides in Groundwater of Kanchana Buri, Racha Buri, and Suphan Buri Provinces, Thailand. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 74: 631-636.

       3. Anat Thapinta.(2013). Recycling Organic Waste in Suan Sunandha Rajabhat University as Compost. World Academy of Science, Engineering and Technology, 73: 615-618.

International proceeding

       1. Thapinta, A. (2010). Factors Affecting Greenhouse Gas Emission from Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri Province, Thailand,The 3rd International Congress of Environmental Research (ICER-10) at the University of Mauritius, 16-18 September 2010, pp. 375-376.

National Journal

      1. Anat Thapinta. (1995). Impact of Improper Usage of Pesticides on Environmental Quality. House Agricultural Magazine, 9(3) July-September, 1995.

       2. Anat Thapinta, Chaisri Tarasawaspipat, Sivapan Chu-in, Tassanawalai Utarasakul and Ronbanchob Apiratikul. (2009). The Synthesis of Rajabhat University’s Researches on Natural Resources and Environmental Management by Local Community. Summary Report of the 1stNational Academic Conference of Rajabhat University in Local Development’s Researches for the Kingdom of Thailand, pp. 1-24.

       3. Anat Thapinta.(2010). Application of Geographic Information Systems for Developing a Database of Environmental Pollution Sources in Rattanakosin Area, Bangkok. Suan Sunandha Academic & Research Review, 2(1): 48-67.

      4. Anat Thapinta, Tatsanawalai Utarasakul and Sunee Thapinta. (2010). Current Status on Non-pointSource Pollution from Agriculture in Thailand. Suan Sunandha Academic & Research Review, 2(2): 73-96.

conferences

       1. Anat Thapinta. (2008). “A Comparative Study on the Emission of Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, Chachoengsao Province”, The National Conference on Pollution Management in Swine Farms, 26 August 2008 at Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

       2. Anat Thapinta. (2009). “The Synthesis of Rajabhat University’s Researches on Natural Resources and Environmental Management by Local Community”, The 1st National Academic Conference of Rajabhat University, 1-5 April 2009 at Hall 9 IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

       3. Anat Thapinta. (2009). “Current Status on Non-point Source Pollution from Agriculture in Thailand”, The International Conference on Collaborative Research Project organized by the Thailand Research Fund,  25-30 May 2009 at Grand Millennium Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand.(Oral presentation)

       4. Anat Thapinta. (2010). “Factors Affecting Greenhouse Gas Emission from Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri Province, Thailand”,The 3rd International Congress of Environmental Research (ICER-10), 16-18 September 2010 at the University of Mauritius, Mauritius.(Oral presentation)

       5. Anat Thapinta. (2011). “The Study on Physical and Chemical Properties of Organic Wastes for Refuse Derived Fuel Production: A Case Study of Suan Sunandha Rajabhat University”, The 2nd National Academic Congress of Rajabhat University: Local Research of Thai Kingdom, Development for Local Life, 16 January 2011 at Pibulsongkram Rajabhat University, Pitsanulok, Thailand. (Oral presentation)

       6. Anat Thapinta. (2011).“Factors Affecting Greenhouse Gas Emission from Swine Farms in Suphan Buri Province”, The 10th National Conference on Environment, 23-25 March 2011 at BP Samila Beach Hotel & Resort, Songkla, Thailand. (Poster presentation)

      7. Anat Thapinta. (2011). “Utilization of Organic Wastes in Suan Sunandha Rajabhat University for Refuse Derived Fuels Production”, The 6th International Conference on Environmental Futures (6th ICEF), 18-22 July 2011 at University of Newcastle upon Tyne, the United Kingdom (UK). (Poster presentation)

       8. Anat Thapinta. (2013). “Recycling Organic Waste in Suan Sunandha Rajabhat University as Compost”, the ICCSEE 2013: International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering, 14-15 January 2013 at Zurich, Switzerland. (Oral presentation) 

 

Assistant Professor Nitinarth  Charoenpokaraj

      1. A study of Participation Behavior on Environmental Conservation of Communities in Dusit District, Bangkok. (2008)
      2. Suan Sunandha Rajabhat University staff’s Participation in Applying International Standard Organization on Environment (ISO14001) to Develop Organization (2009)
      3.  Management plan for Riverine Forest for Bio-diversity Conservation in Amphawa District,Samutsongkram Province (2010)
      4. The development of Cooperative Learning Activities on Energy Saving and Environment,
the Second year Students Field of Environment Science, Suan Sunandha Rajabhat University. (2010)
       5. Environmental Developing Participation of Riverine Community to Conserve Diversity of Bird Species and Riverine Flora in Bang Nang Lee Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province (2011)
       6. Making Studying Guidebook of Birds and Riverine Flora for Eco-tourism in Amphawa District, Samutsongkram Province. (2011)
       7. Bird Species Diversity in Fruit Garden Areas in Bang Khonthee District, Samutsongkram Province. (2012)
       8. Habitat Utilization of Birds along Boat Touring Routes in Tha Ka Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province.(2013)
       9. Bird Diversity in Fruit Garden Areas of Amphawa District, Samutsongkram Province. (2013)
       10. Species Diversity and Habitat Utilization of Bird in Klong Kone Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province" (2014)
       11. Development of Bird Guide along the canals in Eco-touring Boat Routes in Samutsongkram Province. (2014)
       12. Bird Species Diversity along the canals in Yisan Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province.(2014)

Oral Presentation

2012

        1.Bird Species Diversity along the canals in Amphawa District, Samutsongkram Province
           Conference : Phetchaburi Rajabhat University
       2. Making Studying Guidebook of Birds and Riverine Flora for Eco-tourism in Amphawa District, Samutsongkram Province
          Conference : Chiang Rai Rajabhat University
       3. Bird Species Diversity in Fruit Garden Areas of Bang Khonthee District, Samutsongkram Province
          Conference : Rambhai Barni Rajabhat University

2013

       1. Habitat Utilization of Birds along Boat Touring Route in Tha Ka Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province
           Conferences : Rambha Barni Rajabhat University
       2. Habitat Utilization of Birds in Coconut Garden of Tha Ka Sub-District, Amphawa District, Samutsongkram Province
          Conferences : Phetchaburi Rajabhat University
       3.Species Diversity of Birds Utilized Habitat of Coconut Gardens of Amphawa District, Samutsongkram Province
          Conferences : Research-Based Commercialization for ASEAN Economic Development at Naresuan University

2014

       1. Bird Diversity along Boat Touring Routes in Tha Ka Sub-District, Amphawa District, Samut Songkram Province
          Conferences : International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

 

PosterPresentation

2014

       1. Species Diversity of Birds Along Boat Touring Routes for Making Studying Guidebook of birds, Amphawa District, Samutsongkram Province

          Conferences : The second Higher Education Research Promotion congress : HERP congress II


 Assoc. Prof. Dr. Chaisree Tharasawatpipat

    1. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     2. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การพัฒนารูปแบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้ว. วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     3. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2551.  การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารการประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 17 มกราคม 2551. หน้า 79-86.
     4. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.  วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2552 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 29 มกราคม 2552 หน้า 433-440.
     5. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก. วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2553 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 มกราคม 2553. หน้า 330-332.
     6. Tharasawatpipat, C. 2010. Utilization and treatment of waste in the production of biodiesel. International congress of environmental research, September 28-20 2010, University of Mauritius, Mauritius.


Asst. Prof. Srisuwan Kasemsawat

     1. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2552. บุคลิกภาพความเป็นคนเมืองและการรับรู้ข่าวสารทางสังคมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     2. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์. 2553. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและขยะ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     3. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2553. การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคลการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใต้โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     4. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2553. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     5. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2554.การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณลำปะโดงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Ms.Talisa Niummanee

     1. ฒาลิศา  เนียมมณี. 2549. พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.  ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     2. ฒาลิศา  เนียมมณี. 2553. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะโดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตรของชุมชนบางนางลี่ จ.สมุทรสงคราม. ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
     3. ฒาลิศา  เนียมมณี. 2554. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการทำเกษตรใน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.


Asst. Prof. Dr. Tasanawalai Utarasakul

Research

2003 - 2007: 
     1. Ecotourism Management in National Parks of Nan Province, Thailand. Grant supported by Korean Foundation for Advanced Studies (KFAS)

2009 - 2010:
     1. Application of Eco-friendly Cleansers on Lam Ta Khong River at Lam Ta Khong and Pha Kluay Mai Camp Sites, Khao Yai National Park, Thailand. Grant supported by National Research Council of Thailand
     2. Environmental Qualities for Appropriate Firefly Habitat in Riverside along Orchard Area. Grant supported by Suan Sunandha Rajabhat UniversityThe Study of Impact of Tourism in Talae Noi Non – Hunting Area, Phattalung Province, Thailand. Grant supported by TTRF: Thailand Tourism Research Fund (under the Thailand Research Fund)

 2010-2011:
     1. Evaluation of Water Consumption Demand for Tourist Accommodation towards Sustainable Water Management in Amphawa District,  Samut Songkram Province. Grant supported by Office of The Higher Education Commission
     2. Environmental Management System for Riverside Homestays and Resorts in Amphawa, Samut Songkram Province. Grant supported by Suan Sunandha Rajabhat University

2011-2012:
     1. Wastewater Management of Tourist Accommodations in Amphawa District, Samut Songkram Province. Grant supported by Suan Sunandha Rajabhat University.
     2. Water Resource Management Guidelines for Sustrainable Water Consumption, Samut Songkram Province. Grant supported by National Research Council of Thailand

2012-2013
     1. Implication of Pomelo Peel to Produce Eco-friendly Cleansers in order to initiate Sustainable Tourism in Amphawa District, Samut Songkram Province:   Grant supported by National Research Council of Thailand

Publications:
     1. Utarasakul, T. 2014. Eco-Friendly Cleansers Initiation for Eco-Campsite Development in Khao Yai National Park, Thailand. International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering. 8 (1). 7-9.
     2. Utarasakul, T. ,Panrod, W. and Chomsopa, W. 2013. Sustainable Water Management for Tourist Accommodations in Amphawa. International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering. 7(1). 34 – 39.
     3. Utarasakul, T. 2012. Environmental Management System for Tourist Accommodations in Amphawa, Samut Songkram, Thailand. International Journals: WASET 0068: 2012
     4. Utarasakul, T. 2008. An Enhancement of Environmental Awareness for Under Graduated Students by Using Holistic Classroom Activities. Journal of Environmental Research and Development. Vol 03. No. 01 (Jul-Sep). 285 - 291.
     5. Utarasakul, T., Lekprayoon, C., Pradatsundarasar, A., Thirakhupt, K.2008. Integration of Environmental Management System for Ecotourism Development in Sri Nan National Park, Northern, Thailand. Journal of Environmental Research and Development. Vol 02. No. 03 (Jan-Mar). 448-456.
     6. Utarasakul, T. 2007. Eco-camping Tips. Guide book for Ecotourist in Sri Nan National Park. (in Thai).
     7. Utarasakul, T. 2004. Simple Behaviors to be Sustainable. Plibai Journal, Vol. 62-64 (Jul-Dec 2004). (in Thai)
     8. Utarasakul, T. 2004. Simple Behaviors to be Sustainable. Published in Forum for Annual Reporting on Environment (FAIR’ 04), June 2004.
     9. Utarasakul, T. 2002. Handbook of Ecotourism in Headquarters – Nong Phak Chi Trail, Khao Yai National Park. 

Presentation

     1. Utarasakul, T. , Choo-in, S. , Tharasawatpipat, C. , Kasemsawat, S., Monprapussorn,S. 2014.  Assessment of Surface Water Quality for Sustainable Water Management in Samut Songkram Province, Thailand. Oral Presentation in WHH 2014: The 2014 International Conference on Water Resources, Hydraulics & Hydrology. July 18-20, 2014. Santorini Island, Greece.
     2. Utarasakul, T. 2014. Suitable indoor plants for green office development in Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand. Oral Presentation in ICCES 2014: International Conference on Climate and Environmental Science. July 10-11, 2014. Prague, Czech Republic.
     3. Utarasakul, T. 2014. Eco-friendly Cleansers Initiation for Eco-campsite Development in Khao Yai National Park, Thailand.  Oral Presentation in ICEEB 2014: International Conference on Ecology and Environment Biology.  January 20-21, London, United Kingdom.
     4. Utarasakul, T. 2013. Tourists Perception toward Implementation of Eco-friendly Cleansers at Campsites in Khao Yai National Park, Thailand. Oral Presentation in ICEESD 2013: International Conference on Ecosystems, Environment and Sustainable Development. July 15-16, 2013, Stockholm, Sweden.
     5. Choo-in, S., Tharasawatpipat, C., Kasemsawat, S., Monprapussorn, S., and Utarasakul, T.2013. Surface Water Quality for Sustainable Water Consumption and Utilization in Samut Songkram Province. Oral Presentation in The Second EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change”. May 15-17, 2013, Pattaya, Chonburi, Thailand.
     6. Utarasakul, T. and Choo-in, S. 2013. Sustainable Water Management for Tourist Accommodations in Amphawa. Oral Presentation in ICCSEE 2013: International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering. Jan 14 – 15, 2013, Zurich, Switzerland.
     7. Utarasakul, T. 2012. Climate Change Effects on Fruit Security in Amphawa, Samut Songkram, Thailand. Oral Presentation in International Congress of Environmental Research: ICER 2012. Nov 22-24, 2012, Kuala Terengganu, Malaysia.
     8. Utarasakul, T. 2012. Challenges and Threats of Fruit Sovereignty in Amphawa, Samut Songkram, Thailand. Moderator and Oral Presentation in REGIONAL WORKSHOP PROGRAM “Water, Land and Southeast Asia Food Sovereignty”. Sep 18 -20, 2012, IPB International Convention Center, Bogor, Indonesia.
     9. Utarasakul, T. 2012. Environmental Management System for Tourist Accommodations in Amphawa, Samut Songkram, Thailand. Oral Presentation in International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences, and Engineering.  August 13-14, Oslo, Norway.
    10. Utarasakul, T. 2011. Environmental Concerns while Amphawa Becomes the Most Popular Weekend Destination for Tourists in Thailand. Oral Presentation in International Congress of Environmental Research: ICER 2011. December 15 – 17, 2011. Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT) Ichchhanath, Surat, India.
    11. Utarasakul, T., Boonchoo, T. and Thirakhupt, K. 2011. Next Step Approaches When Carrying Capacity is Beyond Control: Case Study of Khao Yai National Park, Thailand. Poster Presentation in The 6th International Conference of Environmental Future: ICEFs.  July 18th - 22nd, 2011, Newcastle University, United Kingdom.
    12. Utarasakul, T. 2011. Effects of Enhancing Eco-friendly Cleansers on Lam Ta Khong River at Lam Ta Khong and Pha Kluay Mai Campsites , Khao Yai National Park, Thailand. Oral Presentation in Regional workshop of DAAD-EXCEED Project in South East Asia: Monitoring and Analysis of Water Quality for Sustainable Water Management.  June 14-16, 2011, University of Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia.
    13. Utarasakul, T., Boonchoo, T. and Thirakhupt, K. 2011. Oral Presentation “Impact of Eco-friendly Cleansers on Lam Ta Khong River at Lam Ta Khong and Pha Kluay Mai Camp Sites, Khao Yai National Park” in 10th National Environmental Conference,  March 23-25, 2011, BP Samila Resort and Hotel, Songkla, Thailand.
    14. Sukorn, V., Srihuatone, P. and Utarasakul, T. 2011. Oral Presentation “Environmental Qualities for Appropriate Firefly Habitat in Riverside along Orchard Area” in 2nd Rajabhat Universities National Conference, January 14-17, 2011,Phibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand.
    15. Nualthong, J. and Utarasakul, T. 2010. Impact of Long Tail Boat on Escape Distance of Birds at Thalae Noi Non-hunting Area, Phatthalung Province, Thailand. Co-ordinator and poster presentation in International Congress of Environmental Research: ICER-10, September 16-18, 2010, University of Mauritius, Mauritius.
     16. Utarasakul, T., Boonchoo, T. and Thirakhupt, K. 2010. Eco-friendly cleansers: the Prominent Key for Eco-campsite Development in Khao Yai National Park, Thailand. Oral presentation in 2nd World Ecotourism Conference: WEC 2010, July 8-10, 2010, Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia.    


Asst. Prof. Dr. Pantip Kayee

     1. Tubtong C., Towprayoon S., Chaiprasert P., Nopharatana A. and Kayee P., Chemical Transformation of Market Waste Anaerobic Degradation in Recirculation  and Non-recirculation System   The Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE)”, Hua Hin, Thailand, December 1-3, 2004.
     2. Kayee P.,Kurisu F., and Limpiyakorn T.Relationship between half saturation constant for ammonia oxidation and consortium of ammonia-oxidizing microorganisms in activated sludge of full-scale wastewater treatment plants, 4th International conference on toward sustainable water supply and recycling systems, October 2-6, 2011, Tokyo, Japan.
     3. Kayee P., Sonthiphand P., Rongsayamanont C., and Limpiyakorn T. (2011) “Archaeal amoA genes outnumber bacterial amoA genes in municipal wastewater treatment plants in Bangkok ”,Microbial Ecology 62 : (776-788).


Assoc. Prof. Dr. Paiboon Jeamponk  

     1.  Science Study for Rural Development
     2.  The Feeling of Risk Regarding LPG Usage of Taxi Driver in Bangkok Area
     3.  Knowledge, Attitude and Behavior of Drivers and People towards the Danger of Sound from the Thee-wheel Motorbike in Ayutthaya
     4.  Perception, Attitude and Behavior of Primary School Teachers Regarding the Teacher Behavior Required by the 1978 Primary Education Curriculum
     5. The Status of Teacher Profession in Ayutthaya Province
     6. The Moral Support of Teacher at the Office of Primary Education Commission
     7. The Opinions of Buddhist Monk, Guardian, Teachers and Students towards Social Science Subject Content on Buddhism at Grade 10 Owing to the 1981 Senior High School Curriculum
     8. The Evaluation on the Ecosystem Learning from Rice Farming Project
     9. The 1978 Primary Education Curriculum Evaluation (1990 revised version)
   10. The Guidance on Drug Prevention in School
   11. The Effects on Economy, Social and Population towards Dam and Reservoir:  A Case Study at Ubolratana Dam
   12. The 1978 Primary Education Curriculum Evaluation
   13. The Development and Evaluation on Ethics of Primary School Students in Thailand
  14. The Readiness of 1978 Primary Education Curriculum (1990 Revised Version) Application of Participatory Schools
  15. Organization Performance of the Department of Non-formal Education (DNFE) in Thailand (1995)
  16. Development of a Diagnostic Test on Photosynthesis for Upper Primary School Pupil
  17. The Study on Daily Homework Assignment of Student at Basic Level
  18. The Recognition and Practice of Administrators at Local Administration towards Global Warming
  19. The Recognition and Practice of Sub-district Municipal Lord Mayors towards Global Warming
  20. Types of Garbage and Behaviors on Garbage Removal of Households at Amphawa Sub-district Municipal, Amphawa District, Samutsongkram Province
  21. The Study on Types of Garbage and Behaviors on Garbage Removal of Tourists at Amphawa Floating Market, Amphawa District, Samutsongkram Province
  22. The Study on Garbage and Waste Water Removal of Households at Bangnanglee, Amphawa District, Samutsongkram Province (2011)
  23. The Pilot Project on Knowledge and Information Instruction to Community for the Behaviors Rehabilitatio