นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาววรากร  โฉมโสภา
การศึกษา
ปริญญาโท :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ
เบอร์โทร : 02 -1601208
อีเมลล์ : peppermint.env13@gmail.com