นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาววรากร  โฉมโสภา
การศึกษา
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ
เบอร์โทร : 02 -1601208
อีเมลล์ : peppermint.env13@gmail.com