อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
(Asst.Prof. Dr. Talisa  Niemmanee)
(หัวหน้าสาขาวิชา)


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
(Asst.Prof.Dr.Anat  Thapinta)
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:    (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Science),Chulalongkorn University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Silpakorn University
:    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:    Bachelor of Education (Non-formal Education),Sukhothai Thammathirat Open University
ความเชี่ยวชาญ :
    การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

โทร : 02-1601208
E-mail : talisa.manee@gmail.com
WebSite : http://www.elsci.ssru.ac.th/talisa_ni/


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัส อเมริกา
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),University of North Texas
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of Science (Environmental science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Bachelor of Science (Agriculture), Kasetsart University
ความเชี่ยวชาญ : 
     การจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการสารอันตราย

โทร : 02-16011143 ต่อ 30
E-mail : athapinta@yahoo.com
website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/anat_th/
Download CV  .....click here.....


รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์
(Assoc.Prof.Dr.Paiboon  Jeamponk)


ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science),Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ความเชี่ยวชาญ :
   มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทร : 02-1601143 ต่อ 76
E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th
website http://www.elsci.ssru.ac.th/sivapan/

Download CV  .sv-sivapan - thai (5-8-18).pdfประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    Doctor of Philosophy (Extension Education), University of the Philippines Los Banos
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    สังคมศาสตรมหาบัณฑิต(สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Master of Social Science (Environment), Mahidol University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:    Bachelor of Arts (Education), Chiang Mai University
ความเชี่ยวชาญ : 
    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีวิจัย

โทร : 02-1601209
E-mail : paiboon99env@gmail.com
WebSite : http://www.elsci.ssru.ac.th/paiboon_je/
Download CV .....click here.....รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี  
ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof. Dr. Chaisri   Tarasawatpipat)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์
(Asst.Prof. Srisuwan  Kasemsawat)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's Institute of Technology
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:    Bachelor of Science (chemistry), Ramkhamhaeng University
  • ความเชี่ยวชาญ : 
  •    การบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA ESA และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

โทร : 02-1601208
E-mail : thchaisri@yahoo.com
Websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/chaisri_th/


ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
:    Bachelor of Science (General Science),Suan Sunandha Teacher College
ความเชี่ยวชาญ :
    การจัดการลุ่มน้ำ, สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทร : 02-1601208
E-mail : srisuwank1961@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/srisuwan_ka/


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  
เจริญโภคราช
(Asst.Prof. Nitinart Charoenpokaraj)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(AsstProf Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)

 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี
(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ :
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ, ความหลากหลายทางชีวภาพ

โทร : 02-1601208
E-mail : niti718@hotmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/nitinarth_ch/


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmental Science), Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Science), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Bachelor of Science (Environmental Science), Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ :
   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

โทร : 02-1601208
E-mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.th
 Download CV  .....click here.....
 websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  
อภิรติกุล
(Asst. Prof. Dr. Ronbanchob   Apiratikul)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี
(Asst. Prof. Dr.Pantip  Kayee)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมของเสียอันตราย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmental and Hazardous Waste Management), Chulalongkorn University
ปริญญาโท (Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Management), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Engineering (Environmental Engineering), Chulalongkorn University
ความเชี่ยวชาญ :
 1. Sorption/Biosorption of pollutant
2. Advance Oxidation Processes
3. Health Risk Assessment
4. Air Pollution
5. Solid Waste Management
6. Pollution Control and Prevention, BAT/BEP

โทร : 02-1601208
E-Mail :ronbanchob@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/ronbanchob/
Download CV  .....click here.....ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมของเสียอันตราย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmental and Hazardous Waste Management), Chulalongkorn University
ปริญญาโท (Master's Degree)   
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Kasetsart University
ความเชี่ยวชาญ :
    การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม


โทร : 02-1601208
E - mail : pantip.kayee@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/pantip/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร 
ผ่อนผัน
(Asst Prof Dr. Walaiporn Phonphan)

ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    Ph.D. (Remote sensing and GIS), Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand. 2557
ปริญญาโท (Master's Degree)
    : วท.ม (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:     วท.บ (ปฐพีวิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2545
ความเชี่ยวชาญ :
    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

โทร : 02-1601208
E -Mail. : Taywalaiporn@gmail.com
Website : http://www.elsci.ssru.ac.th/walaiporn_ph/