รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2565


การสมัคร เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเพียง 1 สาขาวิชา

สมัครแบบออนไลน์ที่  https://forms.gle/LF2vYpawmXBRgFNU7

ไม่เสียค่าสมัครสอบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2565 ????
1. การรับสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน 15  ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. กำหนดการรับสมัคร
- การสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 26 มิถุนายน 2565 กรอกสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด