ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555 (0)

1. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นางสาวธีลฎี หันกลาง

2. ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำผิวดินในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดย นางสาววิภารัตน์ นวลเจริญและนางสาวอภิญญา พึ่งประยูร

3. ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นางสาวอนิศรา แถมวัน

4. 
การศึกษาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวพัชพร   ศรีสงวน และนางสาวทัศนีย์   พลกล้า

 

 

05. 2018