ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2549 (0)

งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2549

1.      การตกตะกอนตะกั่วด้วยกากปูนขาว
2.      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษทางอากาศกับปริมาณการจราจรบนถนนโดยพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
3.      การศึกษาปริมาณสารตะกั่วที่ตกค้างในอาคารจากการใช้สีผสมอาหาร
4.      การศึกษาวิเคราะห์สารตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในผลไม้ ณ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
5.      การศึกษาระดับเสียงในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6.      การศึกษาประสิทธิภาพผ้ากันฝุ่นเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศจากการจราจรบริเวณ 4 แยก ซังฮี้ กรุงเทพมหานคร
7.      การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเวลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว
8.      การศึกษาปริมาณก๊าซ CO ที่นักศึกษาได้รับขณะเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ด้วยรถประจำทาง
9.      การศึกษาการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำ
10.  การศึกษาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนผักและสวนผลไม้ ในพื้นที่ อำเถอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
11.  การศึกษาฝุ่นละอองบนรถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
12.  การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วและแคดเมียม ที่สะสมในปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติกับปลาที่เพาะเลี้ยง
13.  การเปรียบเทียบสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตกค้างในผักทั่วไปและผักอนามัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14.  การศึกษาคุณณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารกรุงเทพมหานคร
15.  การศึกษามลพิษทางเสียงบนรถจักรดีเซลไฟฟ้าทางการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
16.  การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมดกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่บุคคลสามารถหายใจเข้าสู่ร่างกายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
17.  การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
18.  การศึกษาเททคนิคการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
19.  การศึกษาปริมาณความเข้มของแสงสว่างภายในอาคารต่างๆของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
20.  การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองในโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรในเขตพื้นที่ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
21.  การศึกษาแนวทางการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อใช้ในครัวเรือน
22.  การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในหมู่บ้านจัดสรร ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

05. 2018