ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2552 (0)

งานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552
     1.
การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(นายธีรภัทร์ เจียมอนิวรรต น.ส.ภัทราวรรณ แก้วสุจริต)
      2. การศึกษาแนวทางการนำวัสดุรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.ส.วาสนา คำหวาน  น.ส.นฤมล มหานาม)
      3. การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการขยะจากวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.ส.อมลดา กลันตะบุตร  น.ส.กาญจนา เคแสง)
      4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอรืไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยวิธีพาสสีพ (น.ส.นวลละออง โสสุด  น.ส.วัชรี มั่นพรหม)
     5.
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศโดยวิธีพาสสีพ (น.ส.อิสราภรณ์ โหล์นารายณ์ น.ส.ชลธิชา หาคลัง)
     6. การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายศุภกิจ สุขอุดม  น.ส.พรนิภา ไชยโย)
     7. การศึกษาประสิทธิภาพของบวดพลาสติกใสและขวดพลาสติกขุ่นมาใช้เป็นวัสดุในการบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.ส.นพรัตน์ ปัถวี น.ส.เดือนเพ็ญ ทองสุข)
     8. การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ ทางเคมี บริเวณลานกางเต้นท์ลำตะคอง และลานกางเต้นท์ผากล้วยไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (น.ส.จินดานุช มะลิวัลย์ น.ส.อัญชลี วงศ์พิพันธ์)
     9. การศึกษาคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณลานลำตะคอง ณ ลานกางเต้นท์ลำตะคอง และลานกางเต้นท์ผากล้วยไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (น.ส.อลิสา บุญปก นายประกิต เบาสันเทียะ)
     10. ผลของปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมลงในบีดไคโตซานเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อม (น.ส.นิตยา คำแก้ว น.ส.ศิรินภา ศรีทับ)
     11. การวิเคราะห์หาปริมาณแอมเนียไนโตรเจนในฉี่ไส้เดือนดินที่ให้อาหารเป็นขยะอินทรีย์ (น.ส.อัญชลี ศรีหมื่นไวย นายเฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม)
     12. การส่งเสริมกระบวนการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.ส.อภิญญา เปียเยีย  น.ส.สุภาพร กล่ำคลองตัน)
     13. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ผลิตไบโอดีเซล กรณีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (น.ส.อมรรัตน์ พุทธาลี น.ส.สุภิญญา จินดามรกฎ)

04. 2018