ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2550 (0)

งานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550

     1. การศึกษาปริมาณความเข้มของแสงสว่างภายในห้องสมุด (น.ส.รตยา ศิริรัตน์ และน.ส.พิมพรรณ พักตร์เพียงจันทร์)
     2. การศึกษาวัสดุดูดซับทางธรรมชาติ เพื่อใช้ในการดักจับไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งจากร้านจำหน่ายอาหาร (ประเภทแผงลอย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (น.ส.ธิดารัตน์ รักการ และน.ส.สุรีพร อินทร์จันทร์)
     3. การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในโรงเรียน (นายสมศักดิ์ คุชิตา และนายนิพนธ์ กิตติสุภาพ)
     4. การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารภายในกรุงเทพมหานคร (นายพงศ์พิสุทธิ์ เจริญวัน และนายจตุรงค์ อัศวโสวรรณ)
     5. วงจรชีวิตของกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย (น.ส.กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล และน.ส.สุนิษา มะลิวัลย์)
     6. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วที่สะสมในกุ้งน้ำจืดกับกุ้งน้ำเค็ม (นายมนต์ชัย แย้มผล และนายพิพัฒน์ ขำไข่)
     7. การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณท่าเรือในเขตกรุงเทพมหานคร (น.ส.สิทธยากร นิลาวรรณ์ และนายศรัทธา ชัยกิจตระกูล)
     8. การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี (น.ส.ฟาระห์ อายิ และน.ส.ธาราวรรณ อ่อนโพธิ์ธา)
     9. การศึกษาวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารโลหะหนักในดิน น้ำ และดินตะกอน บริเวณสวนผักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (น.ส.ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร และน.ส.สุภาพร แสนบุญส่ง)
     10. การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (น.ส.อุทัยรัตน์ สุดทอง และน.ส.สายฝน นานวล)
     11. การศึกษาสารเคมีที่เหมาะสมที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานฟอกย้อมและโรงพิมพ์ (น.ส.มัณฑนา สุพรมพันธ์ และน.ส.ละมัย ไชยงาม)
     12. การศึกษาปริมาณฟอร์มาลีนในอาหารทะเล โดยวิธีสเปกโตรเมตรี (น.ส.อำภา เกตุแก้ว และนายวิไล มะลิซ้อน)
     13. การศึกษาการใช้กลีเซอรีนจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (น.ส.กันธิมา ไชยสิงห์ และน.ส.ทัศนีย์  ขวัญยืน)
     14. การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำดื่มประเภทหยอดเหรียญ ในเขตกรุงเทพมหานคร (น.ส.วีรนุช โชคตระกูล และน.ส.สุนารี จันสีดา)
     15. การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพการใช้งาน (น.ส.กูรวรรณ  อยู่พิพัฒน์ และน.ส.นุจรี คงนิ่มนวล)
     16. การศึกษาคุณภาพอากาศภายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (น.ส.อารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ และน.ส.จิตรดา บุโฮม)
     17. การทำกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพให้บริสุทธิ์ (นายศรรวริศ สุขสีทอง และน.ส.อุษณีย์ มงคลลักษณ์)
     18. การศึกษาหาชนิดและปริมาณของขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในแหล่งนันทนาการประเภทสวนสัตว์ (น.ส.ประภาศรี ภูเงิน และน.ส.ยุวดี ก๊กเฮง)
     19. การศึกษาเปรียบเทียบการเกิดมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายประเสริฐ แซ่จู และนาย ฐาปพฤกษ์ พัฒน์พินิจ)

04. 2018