ปีการศึกษา 2548

ปีการศึกษา 2548 (0)

งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2548

  1. การศึกษาแนวทางการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
  2. การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินระดับเสียงบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพมหานคร
  3. การตรวจคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย
  4. การศึกษาปริมาณก๊าซ CO ที่มีผลกระทบต่อพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  5. การตรวจปริมาณ NOโดยวิธีพาสซีพซิมเปิ้ล ณ สถานีตำรวจวัดอากาศดินแดงและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ กรุงเทพมหานคร
  6. การวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน,บางพลัด,ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

04. 2018