ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2547 (0)

งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2547

 1.  การศึกษาเปรียบเทียบปริมารฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมืองและเขตชานเมือง
 2. โครงการศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายเกลียวทองในการลดค่าบีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสของน้ำเสียในสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
 3. การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนทำความสะอาดถนนของถนนสายหลักและสายรองในเขตพระนคร
 4.  การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบตะกอนเร่งกรรีศึกษา หจก. ไผ่ทองซีลิมเซ็ง
 5. การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ระดับเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลอง NMTHAI V.1.2 เป็นต้นแบบ
 6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำสกัดชีวภาพที่หมักจากพืชและสัตว์ กรณีศึกษา : น้ำเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 7. การศึกษาเครื่องมือในการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม (material of Pollution Treatment : case study)
 8. การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ โดยการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเฉพาะที่
 9. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเสียงโดยเศษวัสดุเหลือใช้
 10. การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำดื่มด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสชนิดติดตั้งบนยานพาหนะ
 11. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดถังปฏิกรณ์แบบแบตซ์ (Efficiency of Microorganisms for Wastewater Treatment : case study)
 12. การสร้างระบบฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
 13. การศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบตะกอน

05. 2018