บริการวิชาการ บางนางลี่ 56

บริการวิชาการ บางนางลี่ 56 (1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดยรองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช อาจารย์ดร. พรรณทิพย์ กาหยี อาจารย์ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์อาทิตย์ ปุณยะนาวิน อาจารย์ประจำสาชาวิชาชีววิทยาประยุกต์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ นายโกวิท สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และว่าที่ ร.ต. พัฒน์พงษ์ คำใสและนายกิจติศักดิ์ พู่อมร เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) บางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการให้บริการวิชาการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่
     1. โครงการบริการวิชาการ การซ่อมและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนในตำบลบางนางลี่
     2. การผลิตน้ำมะพร้าวบีบเย็นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวในตำบลบางนางลี่
     3. การผลิตชุดกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือนในตำบลบางนางลี่
     4. การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชในท้องถิ่นตำบลบางนางลี่
     5. การผลิตไบโอพลาสติกจากจากสาหร่าย

โครงการบริการวิชาการ ณ อบต. บางนางลี่ 

05. 2018