อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ฒาลิศา  เนียมมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ ดร. ฒาลิศา  เนียมมณี
(Dr. Talisa  Niemmanee)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:    (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Science),Chulalongkorn University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Silpakorn University

:    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:    Bachelor of Education (Non-formal Education),Sukhothai Thammathirat Open University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2549. พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.  ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2553. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะโดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตรของชุมชนบางนางลี่ จ.สมุทรสงคราม. ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2554. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการทำเกษตรใน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.

WebSite : http://www.teacher.ssru.ac.th/talisa_ni/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ   ต๊ะปินตา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
(Asst.Prof.Dr.Anat  Thapinta)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัส อเมริกา
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),University of North Texas
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of Science (Environmental science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Bachelor of Science (Agriculture),Kasetsart University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
    1) Hudak,P. F. and A. Thapinta. (2005). Agricultural Pesticides in Groundwater of Kanchana Buri, Racha Buri, and Suphan Buri Provinces, Thailand. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 74: 631-636.
    2) Anat Thapinta. (2008)."A Comparative Study on the Emission of Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, Chachoengsao Province", The National Conference on Pollution Management in Swine Farms, 26 August 2008 at Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
    3) Anat Thapinta. (2009). "Current Status on Non-point Source Pollution From Agriculture in Thailand", The International Conference on Collaborative Research Project organized by the Thailand Research Fund, 25-30 May 2009 at GrandMillennium Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand.
    4) Anat Thapinta. (2010). "Factors Affecting Greenhouse Gas Emission From Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri Province, Thailand", the 3rd International Congress of Environmental Research (ICER-10), 16-18 September 2010 at the University of Mauritius, Mauritius.
    5) Anat Thapinta. (2013). "Recycling Organic Waste in Suan Suanadha Rajabhat University as Compost", the ICCSEE 2013: International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering, 14-15 January 2013 at Zurich, Switzerland.  

Download CV  .....click here.....


 website  : http://www.teacher.ssru.ac.th/anat_th

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์   แจ่มพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์
(Assoc.Prof.Dr.Paiboon  Jeamponk)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    Doctor of Philosophy (Extension Education), University of the Philippines Los Banos
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    สังคมศาสตรมหาบัณฑิต(สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Master of Social Science (Environment), Mahidol University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:    Bachelor of Arts (Education), Chiang Mai University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 

Download CV 
.....click here.....

WebSite 
http://www.teacher.ssru.ac.th/paiboon_je/


อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof.Chaisri   Tarasawatpipat)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's Institute of Technology
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:    Bachelor of Science (chemistry),Ramkhamhaeng University

งานวิจัย
     1. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     2. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การพัฒนารูปแบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้ว. วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     3. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2551.  การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารการประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 17 มกราคม 2551. หน้า 79-86.
     4. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.  วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2552 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 29 มกราคม 2552 หน้า 433-440.
     5. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก. วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2553 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 มกราคม 2553. หน้า 330-332.
     6. Tharasawatpipat, C. 2010. Utilization and treatment of waste in the production of biodiesel. International congress of environmental research, September 28-20 2010, University of Mauritius, Mauritius.

Website : 
http://www.teacher.ssru.ac.th/chaisri_th/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์   ชูอินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science),Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 


    noise01.jpg - 42.17 KB  art-cover.jpg - 181.33 KB

 
                              

Download CV  .....click here.....

website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์
(Asst.Prof. Srisuwan  Kasemsawat)
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
:    Bachelor of Science (General Science),Suan Sunandha Teacher College

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
1. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2552. บุคลิกภาพความเป็นคนเมืองและการรับรู้ข่าวสารทางสังคมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์. 2553. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและขยะ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2553. การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคลการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใต้โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       สวนสุนันทา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
4. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2553. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
5. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2554.การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณลำปะโดงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

website http://www.teacher.ssru.ac.th/srisuwan_ka/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  เจริญโภคราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช
(Asst.Prof. Nitinarth  Charoenpokaraj)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี
(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิอ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental science),Mahidol University

ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Bachelor of Science 
(Environmental Science),Mahidol University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
 Download CV  .....click here.....
 website :  http://www.teacher.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/
   

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  อภิรติกุล
(Asst Prof Dr.Ronbanchob   Apiratikul)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Science (Environmental Management)Chulalongkorn University 
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Management)Chulalongkorn University 
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Engineering (Environmental Engineering), Chulalongkorn University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  Batch and column studies of biosorption of heavy metals by Caulerpa lentillifera, Bioresour. Technol. 99 (8) (2008) 2766 – 2777.
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/ronbanchob_ap

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ดร.พรรณทิพย์  กาหยี
(Dr.Pantip  Kayee)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมและชองเสียอันตราย),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmenta and Hazardous Waste),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)   
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Kasetsart University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
1. Tubtong C., Towprayoon S., Chaiprasert P., Nopharatana A. and Kayee P., Chemical Transformation of Market Waste Anaerobic Degradation in Recirculation  and Non-recirculation System   The Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE)”, Hua Hin, Thailand, December 1-3, 2004.
2. Kayee P.,Kurisu F., and Limpiyakorn T.Relationship between half saturation constant for ammonia oxidation and consortium of ammonia-oxidizing microorganisms in activated sludge of full-scale wastewater treatment plants, 4th International conference on toward sustainable water supply and recycling systems, October 2-6, 2011, Tokyo, Japan.
3. Kayee P., Sonthiphand P., Rongsayamanont C., and Limpiyakorn T. (2011) “Archaeal amoA genes outnumber bacterial amoA genes in municipal wastewater treatment plants in Bangkok ”,Microbial Ecology 62 : (776-788).
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/pantip/

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.วลัยพร   ผ่อนผัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

อ-นามสกุล    :     อาจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน
(Dr. Walaiporn Phonphan)

ประวัติการศึกษา  
ปริญญาเอก
:    Ph.D. (Remote sensing and GIS) 
     Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand. 2557

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
: วท.บ (ปฐพีวิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2545


ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
     1.       Walaiporn Phonphan (2014): Modelling electrical conductivity of soil from backscattering coefficient of microwave remotely sensed data using artificial neural network, Geocarto International, DOI:10.1080/10106049.2013.868040
     2.     Phonphan W. (2006);  Application of Remote Sensing and GIS for flood Disaster Management. In International Conference on Space Technology and Geo-Informatics. September 6-10, 2006. Pattaya, Chonburi, Thailand.
     3.     Assessment of Soil Salinity in a Tropical Zone using ALOS PALSAR Satellite Imagery and ANN Model (2014)
     4.     A study on morphology some physical and chemical properties of red soil derived from limestone (Terra rosa soil) on Karst Topography ( 2004)
     5.     Utilization of the lutoid rubber latex industry in term of soil conditioner (2005)
     6.     Application of Remote Sensing and GIS for flood Disaster Management (2006)
     7.     Soil salinity management in northeast region by geographic information system and remote sensing (2008- 2009)
     8.     Mother plan of prevention and mitigation of building collapse and earthquake project (Using HAZUS program and geo-database for compute the hazard), responsibility for created utility lifeline and transportation Geo-database and scenarios mapping (2008)
     9.     To study the forest cover, forest cover change and related carbon stocks / carbon dynamics in Savannakhet province, Lao PDR (Project of GMS Environment Operations Center, 2011)
    10.    Mapping of Rubber plantation using Landsat 8 in the southern Thailand and border states of Malaysia. ( 2014)


website :

No Data

04. 2018