บุคลากร

อาจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ ดร. ฒาลิศา  เนียมมณี
(Dr. Talisa  Niemmanee)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:    (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Science),Chulalongkorn University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Silpakorn University

:    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:    Bachelor of Education (Non-formal Education),Sukhothai Thammathirat Open University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2549. พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.  ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2553. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะโดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตรของชุมชนบางนางลี่ จ.สมุทรสงคราม. ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3) ฒาลิศา  เนียมมณี. 2554. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการทำเกษตรใน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.

WebSite : http://www.teacher.ssru.ac.th/talisa_ni/

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
(Asst.Prof.Dr.Anat  Thapinta)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัส อเมริกา
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),University of North Texas
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of Science (Environmental science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Bachelor of Science (Agriculture),Kasetsart University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
    1) Hudak,P. F. and A. Thapinta. (2005). Agricultural Pesticides in Groundwater of Kanchana Buri, Racha Buri, and Suphan Buri Provinces, Thailand. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 74: 631-636.
    2) Anat Thapinta. (2008)."A Comparative Study on the Emission of Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, Chachoengsao Province", The National Conference on Pollution Management in Swine Farms, 26 August 2008 at Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
    3) Anat Thapinta. (2009). "Current Status on Non-point Source Pollution From Agriculture in Thailand", The International Conference on Collaborative Research Project organized by the Thailand Research Fund, 25-30 May 2009 at GrandMillennium Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand.
    4) Anat Thapinta. (2010). "Factors Affecting Greenhouse Gas Emission From Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri Province, Thailand", the 3rd International Congress of Environmental Research (ICER-10), 16-18 September 2010 at the University of Mauritius, Mauritius.
    5) Anat Thapinta. (2013). "Recycling Organic Waste in Suan Suanadha Rajabhat University as Compost", the ICCSEE 2013: International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering, 14-15 January 2013 at Zurich, Switzerland.  

Download CV  .....click here.....


 website  : http://www.teacher.ssru.ac.th/anat_th

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์
(Assoc.Prof.Dr.Paiboon  Jeamponk)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    Doctor of Philosophy (Extension Education), University of the Philippines Los Banos
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    สังคมศาสตรมหาบัณฑิต(สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Master of Social Science (Environment), Mahidol University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:    Bachelor of Arts (Education), Chiang Mai University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 

Download CV 
.....click here.....

WebSite 
http://www.teacher.ssru.ac.th/paiboon_je/


บุคลากร

รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof.Chaisri   Tarasawatpipat)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's Institute of Technology
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:    Bachelor of Science (chemistry),Ramkhamhaeng University

งานวิจัย
     1. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     2. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2550. การพัฒนารูปแบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้ว. วารสารรามคำแหง. ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2.
     3. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2551.  การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองขนาดเล็ก.วารสารการประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 17 มกราคม 2551. หน้า 79-86.
     4. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.  วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2552 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 29 มกราคม 2552 หน้า 433-440.
     5. ชัยศรี    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. 2552. การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก. วารสารการประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2553 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 มกราคม 2553. หน้า 330-332.
     6. Tharasawatpipat, C. 2010. Utilization and treatment of waste in the production of biodiesel. International congress of environmental research, September 28-20 2010, University of Mauritius, Mauritius.

Website : 
http://www.teacher.ssru.ac.th/chaisri_th/

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science),Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 


    noise01.jpg - 42.17 KB  art-cover.jpg - 181.33 KB

 
                              

Download CV  .....click here.....

website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan/

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์
(Asst.Prof. Srisuwan  Kasemsawat)
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
:    Bachelor of Science (General Science),Suan Sunandha Teacher College

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 
1. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2552. บุคลิกภาพความเป็นคนเมืองและการรับรู้ข่าวสารทางสังคมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์. 2553. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและขยะ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ. 2553. การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคลการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใต้โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       สวนสุนันทา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
4. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2553. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
5. ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์. 2554.การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณลำปะโดงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

website http://www.teacher.ssru.ac.th/srisuwan_ka/

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ เจริญโภคราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช
(Asst.Prof. Nitinarth  Charoenpokaraj)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Environmental Science),Kasetsart University
ปริญญาตรี
(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch/

บุคลากร

อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิอ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental science),Mahidol University

ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยมหิดล
:    Bachelor of Science 
(Environmental Science),Mahidol University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
 Download CV  .....click here.....
 website :  http://www.teacher.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/
   

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  อภิรติกุล
(Asst Prof Dr.Ronbanchob   Apiratikul)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Science (Environmental Management)Chulalongkorn University 
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Master of  Science (Environmental Management)Chulalongkorn University 
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Engineering (Environmental Engineering), Chulalongkorn University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  Batch and column studies of biosorption of heavy metals by Caulerpa lentillifera, Bioresour. Technol. 99 (8) (2008) 2766 – 2777.
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/ronbanchob_ap

No Data

04. 2018