เกี่ยวกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้มีการ
วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2559 00:00

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Written by 
Rate this item
(0 votes)
          ในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๓ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงในหน่วยงานเหล่านั้น ดังนั้นทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาให้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีการชื่นชมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา และการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

รายละเอียด
Read 1261 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2559 06:52