เกี่ยวกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้มีการ
วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 00:00

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

Written by 
Rate this item
(0 votes)
        เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ประธาน) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(กรรมการคนที่ 2) อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวเมลานี อุระสนิท

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการตรวจประเมิน

ได้ชมเชยถึงศักยภาพของหลักสูตร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียด
Read 1207 times