เกี่ยวกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้มีการ
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560 00:00

เกี่ยวกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ชื่อ “โปรแกรมวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขามลพิษสิ่งแวดล้อม” ดำเนินการเรียนการสอนในภาคปกติ ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 18 รุ่น (รวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559) จำนวนประมาณ 720 คน 
Read 831 times