วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

รายละเอียดการสอบ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

         
           ด้วยปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออก “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑” ขึ้น โดยกำหนด ให้ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีสาขาย่อย ๖ สาขา ต้องได้รับอนุญาติทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจะสามารถปฏิบัติงานในได้
          โดยกำหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาติต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานทั้ง  6 ด้านข้างต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ

      1. สำหรับการสอบ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ
 
         1.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกวา 3 หนวยกิต หรือ

         1.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง
      2. สำหรับการสอบ ด้านการควบคุมมลพิษ

         2.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการมลพิษที่สอบ ไม่น้อยกวา 6 หนวยกิต (2 รายวิชา) หรือ

         2.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบ จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง
 กดคลิกดู หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ ฯ 
Read 767 times Last modified on วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 12:09
05. 2018