สภาวิชาชีพ

สภาวิชาชีพ (3)

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

          ด้วยปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออก “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑” ขึ้น โดยกำหนด ให้ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีสาขาย่อย ๖ สาขา ต้องได้รับอนุญาติทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจะสามารถปฏิบัติงานในได้

          โดยกำหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาติต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานทั้ง  6 ด้านข้างต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ

  1. สำหรับการสอบ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ

         1.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกวา 3 หนวยกิต หรือ

         1.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง

      2. สำหรับการสอบ ด้านการควบคุมมลพิษ

         2.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการมลพิษที่สอบ ไม่น้อยกวา 6 หนวยกิต (2 รายวิชา) หรือ

        2.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบ จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง

 กดคลิกดู หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ ฯ วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

สมัครสอบ

Written by
สมัครสอบ

1. สมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1/2559 สมัครสอบได้ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2559  .....สมัครสอบที่นี่.....

2. สมัครสอบด้าน
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

รายละเอียดการสอบ

Written by

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

         
           ด้วยปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออก “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑” ขึ้น โดยกำหนด ให้ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีสาขาย่อย ๖ สาขา ต้องได้รับอนุญาติทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจะสามารถปฏิบัติงานในได้
          โดยกำหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาติต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานทั้ง  6 ด้านข้างต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ

      1. สำหรับการสอบ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ
 
         1.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกวา 3 หนวยกิต หรือ

         1.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง


      2. สำหรับการสอบ ด้านการควบคุมมลพิษ

         2.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการมลพิษที่สอบ ไม่น้อยกวา 6 หนวยกิต (2 รายวิชา) หรือ

         2.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบ จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง


 กดคลิกดู หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ ฯ 

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

กำหนดการสอบ

Written by
คลิกดูกำหนดการสอบในปี 2559 -2560 ได้ที่นี้

ในปี 2559 กำหนดสอบด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ เพียงด้านเดียว
วันรับสมัคร 1 ตุลาคม 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559  ที่ http://www.sc.sci.ssru.ac.th
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่สอบ อาคาร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม 10300
04. 2018