รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร (2)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

จัดการเรียนการสอนเป็น 2 แขนงวิชาได้แก่ แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

          แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมชอบชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง เช่น การจัดการลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

          แขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

          การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2549
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 00:00

หลักสูตร

Written by

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 แขนงวิชาได้แก่ แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม

     แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมชอบชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง เช่น การจัดการลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     แขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     ในปี พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยไม่มีการแยกแขนงวิชา แต่ยังมุ่งเน้นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

          การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม


หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
 2559

04. 2018