วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

สมัครสอบ

Written by
สมัครสอบ

1. สมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1/2559 สมัครสอบได้ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2559  .....สมัครสอบที่นี่.....

2. สมัครสอบด้าน
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

รายละเอียดการสอบ

Written by

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

         
           ด้วยปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออก “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑” ขึ้น โดยกำหนด ให้ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีสาขาย่อย ๖ สาขา ต้องได้รับอนุญาติทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจะสามารถปฏิบัติงานในได้
          โดยกำหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาติต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานทั้ง  6 ด้านข้างต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ

      1. สำหรับการสอบ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ
 
         1.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกวา 3 หนวยกิต หรือ

         1.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง


      2. สำหรับการสอบ ด้านการควบคุมมลพิษ

         2.1   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการมลพิษที่สอบ ไม่น้อยกวา 6 หนวยกิต (2 รายวิชา) หรือ

         2.2   สําเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบ จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง


 กดคลิกดู หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ ฯ 

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

กำหนดการสอบ

Written by
คลิกดูกำหนดการสอบในปี 2559 -2560 ได้ที่นี้

ในปี 2559 กำหนดสอบด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ เพียงด้านเดียว
วันรับสมัคร 1 ตุลาคม 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559  ที่ http://www.sc.sci.ssru.ac.th
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่สอบ อาคาร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม 10300
วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 00:00

หลักสูตร

Written by

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 แขนงวิชาได้แก่ แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม

     แขนงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมชอบชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง เช่น การจัดการลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     แขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     ในปี พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยไม่มีการแยกแขนงวิชา แต่ยังมุ่งเน้นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

          การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม


หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
 2559

          ในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๓ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงในหน่วยงานเหล่านั้น ดังนั้นทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาให้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีการชื่นชมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา และการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

รายละเอียด

        เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ประธาน) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(กรรมการคนที่ 2) อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวเมลานี อุระสนิท

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการตรวจประเมิน

ได้ชมเชยถึงศักยภาพของหลักสูตร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียด

วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2559 00:00

งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

Written by

                  งานสุนันทาวิชาการ’59 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดกิจกรรม ดังนี้

1. นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์มีชีวิต

2. นิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์

3. กิจกรรมห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น ลอง มอง นม ซิ เออ, การสกัด DNA จากผลไม้, เทคนิคทางฟิสิกส์,

แป้งโดว์สำหรับศิลปะเด็ก เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

4. สาธิตและอบรมการทำอาหารตำหรับชาววัง เช่น ข้าวบายศรีปากชาม, อาหารไทย เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

5. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย” วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

6. ชมการถ่ายทำรายการ “ครัวคุณต๋อย” นอกสถานที่ โดยคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ และทีมงาน วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น.

7. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารไทยชาววังสู่สากล” วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

8. การประกวดภาพถ่ายเซลล์พืชจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยเลนส์มิวอาย วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

9. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่
Link :
http://goo.gl/forms/xECQrjixIIkHeGog1

>>> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 02-160-1143-45 ต่อ 26 โทรสาร 02-160-1146

Website : www.sci.ssru.ac.thEmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

    เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ The Bureau of Agricultural Statistics Philippine Statistical Authority ประเทศฟิลิปปินส์ อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปบรรยายพิเศษในเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการประเมินผลผลิตและพื้นที่นาข้าว และการติดตามตรวจสอบพื้นที่นาข้าว ด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมชนิดคลืนเรดาร์จากดาวเทียม ALOS ด้วยโปรแกรม  INAHOR ( International Asian Harvest Monitoring System for    Rice )”  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้สร้างจาก Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

    โดยการอบรมดังกล่าวป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน โครงการ  “Innovative Data Collection Methods for Agricultural and Rural Statistics” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Asian Development Bank (ADB)  

Page 1 of 2
04. 2018